FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

Приложение 1 към ЗРА - Срокове на забрани за улов на риба
Зимно и пролетно размножаващи се пъстървови и други студенолюбиви риби:

Речна (балканска) пъстърва, сивен, сиг, пелед и езерна сьомга - от 01.Октомври - до 31.Януари

Щука - от 15.Февруари - до 30.Април (ако няма изрична заповед на министъра удължаваща срока)

Распер - от 01.Март - до 30.Април (ако няма изрична заповед на министъра удължаваща срока)

Бяла риба - от 15.Март - до 15.Май (ако няма изрична заповед на министъра удължаваща срока)

Пролетно-лятно размножаващи се риби - съгласно надморската височина - до 500 м.н.в. - от 15.Април - до 31.Май / от 500 до 1500 м.н.в. - от 01.Май - до 15.Юни (тези дати могат да се променят с ежегодната заповед на министъра)


Приложение 2 към ЗРА - Минимално допустими размери за улов на риби

Речна (Балканска) пъстърва - 23 см
Дъгова (Американска) пъстърва - 22 см
Сивен - 20 см
Щука - 35 см
Речен кефал (клен) - 22 см
Мъздруга - 22 см
Распер - 25 см
Уклей - 15 см
Платика - 20 см
Морунаш - 25 см
Скобар - 20 см
Бяла мряна - 25 см
Черна мряна - 17 см
Шаран - 30 см
Каракуда - 15 см
Толстолоб - 40 см
Бял амур - 40 см
Сом - 65 см
Бяла риба (сулка) - 45 см
Речен костур - 12 см
 

Закон за Рибарството и Аквакултурите (извадки, касаещи "любителския риболов")

Глава трета
РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Раздел III
Любителски риболов

Чл. 22. (1) Любителски риболов извършват физически лица, които притежават билет за любителски риболов

Чл. 23. (2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2008 г.) Децата до 14-годишна възраст и хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов

(5) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Лицата под 14-годишна възраст извършват любителски риболов само с придружител, притежаващ билет за любителски риболов.

Чл. 24. (1) Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни:

1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да използват не повече от 3 броя въдици (пръчки) за риболов с монтирани на тях до две куки (единични или двойни) в изкуствените водни обекти

2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да използват 2 броя въдици (пръчки) с монтирани до 2 броя куки (единични или двойни) при риболов в реките, старите речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;

3. да записват улова от всеки риболовен излет по видове и количество (в килограми и бройки) в билетите за любителски риболов;

4. да носят по време на риболовен излет билетите за любителски риболов и да ги представят на контролните органи при поискване.

(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Използването на тройни куки се разрешава само при риболов с изкуствени примамки и при риболов на хищни риби със стръв - жива или мъртва рибка.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., предишна ал. 2, изм., бр. 59 от 2012 г.) След еднодневен риболовен излет, при осъществяване на риболов в събота, неделя и на празнични дни риболовците запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 6 бройки. В делнични дни риболовците са длъжни да пускат обратно всяка уловена пъстървова риба. За всички останали видове риба риболовците запазват до 3 кг, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. В случаите на улов на жаби и раци задържат до 50 екземпляра. В случай на улов на количество, по-голямо от определеното, уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от състоянието им.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., предишна ал. 3, изм., бр. 59 от 2012 г.) Уловената риба и другите водни организми по ал. 3 не могат да бъдат предмет на покупко-продажба.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., предишна ал. 4, изм., бр. 59 от 2012 г.) Любителският риболов се разрешава само през светлата част на денонощието през всички дни на седмицата, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1.

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., предишна ал. 5, изм., бр. 59 от 2012 г.) Редът, условията и водните обекти, в които се разрешава любителски риболов през тъмната част на денонощието, се определят със заповед на министъра на земеделието и храните.

(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2008 г., предишна ал. 6, изм., бр. 59 от 2012 г.) При извършване на любителски риболов, организиран от сдруженията по чл. 11 в обекти, в които им е възложено управлението на рибните ресурси по реда на чл. 15а, лицата трябва да притежават билет за любителски риболов.

Глава четвърта
ОПАЗВАНЕ НА РИБНИТЕ РЕСУРСИ

Раздел I
Обща разпоредба

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Органите на държавната власт и на местното самоуправление, организациите по чл. 10, ал. 1, чл. 10в, ал. 1 и чл. 11 и лицата, които осъществяват стопански и любителски риболов и аквакултури, са длъжни да оказват съдействие на служителите на ИАРА при изпълнението на служебните им задължения по опазване на рибните ресурси.

Раздел II
Мерки и дейности по опазване на рибните ресурси

Чл. 32. (1) Във водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване съгласно приложение № 1.

(7) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В случаите на прилов по време на забраната по чл. 32, ал. 1 уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от тяхното състояние.

Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В периода на забраната по чл. 30, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 и чл. 32, ал. 1 не се допуска пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни организми в живо, прясно и охладено състояние.

Чл. 34. (1) (Предишен текст на чл. 34 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., доп., бр. 59 от 2012 г.) Забранява се любителският риболов в реките, когато количеството вода в тях е под минимално допустимия отток, определен съгласно методика на министъра на околната среда и водите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Забраната по ал. 1 се налага със заповед на изпълнителния директор на ИАРА по предложение на ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА, съгласувано със съответната басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 35. (1) Забранява се стопанският и любителският риболов в обектите по чл. 3, ал. 1 със следните уреди, средства, принадлежности и приспособления:

1. взривни материали, отровни и упойващи вещества;

2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) електрически ток и технически устройства и съоръжения за улов с електрически ток и лъчения;

4. огнестрелно оръжие;

5. харпун;

7. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) маломерни мрежени уреди тип "парашут".

Чл. 37. Забранява се извършването на стопански и любителски риболов в обектите по чл. 3, ал. 1 чрез косене (търмъчене).

Чл. 38. (1) Забранява се уловът, пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни организми от обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 с размери, по-малки от минимално допустимите, съгласно приложение № 2.

(2) При улов на индивиди с по-малки размери от посочените в приложение № 2 те се връщат незабавно във водата независимо от състоянието им.

Глава осма

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 г.) Който извършва любителски риболов без билет за любителски риболов в нарушение на чл. 22, ал. 1 (без билет), се наказва с глоба от 100 до 400 лв.

Чл. 65. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който извършва любителски риболов в нарушение на изискванията по чл. 24, ал. 1 (брой въдици и куки) и 2 (използване на тройни куки), се наказва с глоба от 100 до 400 лв.

Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който улови и запази риба в количество, надхвърлящо определеното (3 кг за не пъстървови видове риби и 2 кг за пъстървови - до 6 риби), в нарушение на чл. 24, ал. 3, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който продава или купува риба в нарушение на чл. 24, ал. 4, се наказва с глоба от 300 до 600 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който извършва любителски риболов в нарушение на чл. 24, ал. 5 (риболов през нощта в неразрешени за нощен риболов водоеми и участъци), се наказва с глоба от 400 до 650 лв.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Който извършва любителски риболов във воден обект, в който управлението на рибните ресурси е възложено по реда на чл. 15а, без билет и членска карта на сдружението, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Който извършва любителски риболов извън водните обекти и зони за любителски риболов, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

Чл. 70. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 59 от 2012 г.) Който лови риба и други водни организми в период на забраната по чл. 30, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 и чл. 32, ал. 1, се наказва с глоба от 1500 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 71. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 г.) Който пренася, превозва и продава в живо, прясно и охладено състояние риба и други водни организми, в нарушение на чл. 33, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.

Чл. 72. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Който лови риба в река, когато количеството вода в нея е под минимално допустимото, в нарушение на чл. 34, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 г.) Който лови риба и други водни организми със забранени риболовни уреди, средства, принадлежности и приспособления в нарушение на чл. 35, ал. 1 , т. 4 (огнестрелно оръжие), 5 (харпун) и 7 (маломерни мрежени уреди тип "парашут"), чл. 36 и 37 (косене / търмъчене), се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.

Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 г.) Който лови риба и други водни организми в нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 1 (взривни материали, отровни и упойващи вещества), 2 (електрически ток и технически устройства и съоръжения за улов с електрически ток и лъчения), 3 и 6, и ал. 6, се наказва с глоба от 4000 до 6000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 75. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 59 от 2012 г.) Който лови, пренася, превозва и продава риба и други водни организми с размери или тегло под минимално допустимите в нарушение на чл. 38, ал. 1, се наказва с глоба от 600 до 900 лв.

Чл. 82а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 59 от 2012 г.) Който извършва дейност, като организира център за първа продажба на продукти от риболов, без необходимата регистрация в нарушение на чл. 46а, ал. 1, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1500 до 2000 лв.

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 2012 г.) Който доставя, предлага или продава риба и други водни организми в нарушение на чл. 49 (заведенията за обществено хранене и в търговската мрежа), се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15. "Косене (търмъчене)" е риболов чрез използване на малоразмерни мрежени уреди или куки, при който с резки движения се улавят или пробождат и закачват отделни екземпляри риби.

19. "Прилов" е случаен или съпътстващ улов, който се появява в подчинени количества към улова на основен вид риба или други водни организми и се отчита в процент към общия улов.

26. "Риболов" е поставянето на разрешени уреди и средства във водата за улов на риба и други водни организми, изваждане на улова от водата, неговото пренасяне и превозване.

27. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., доп., бр. 59 от 2012 г.) "Риболов - любителски" е риболов по смисъла на т. 26 - дейност, при която се извършва улов на риба и други водни организми, извършван от физически лица за развлечение или със спортно-състезателен характер, организиран по определени за това правила.

47. (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) "Парашут" е вид малоразмерен мрежен уред, състоящ се от единична мрежа, закачена на края на влакното, с различна големина на "окото" и тежест, закрепена в средата, при който мрежите остават на дъното на водния обект и продължават да задържат и умъртвяват водни организми.


НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

/ с приетите промени през 2018 година бракониерският риболов е криминализиран /

Чл. 238. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 1986 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) (1) Който лови, улови риба и/или други водни организми чрез използване на взривни, отровни или зашеметяващи вещества, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от десет хиляди до петнадесет хиляди лева или с пробация.
(2) Който лови, улови риба и/или други водни организми:
1. с технически устройства и съоръжения за улов с електрически ток без валидно разрешително;
2. с риболовни мрежи в обекти, различни от Черно море, река Дунав и обектите, за които лицето има регистрация по чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите и има влезли в сила две или повече наказателни постановления за административни нарушения по Закона за рибарството и аквакултурите;
3. в забранени места или при маловодие;
4. в непромишлени води през размножителния период на рибата;
5. от видове, забранени за улов,
се наказва с лишаване от свобода до шест месеца и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева или с пробация.
(3) За престъпление по ал. 1 и 2 наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от петнадесет хиляди до двадесет хиляди лева, когато:
1. е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване;
2. е извършено в съучастие със служител на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, който се е възползвал от служебното си положение;
3. е извършено повторно;
4. предметът на престъплението е в големи размери.
(4) Уловената риба, другите уловени водни организми, както и уредите и средствата, с които е извършено престъплението, се отнемат в полза на държавата.

 
 

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация