FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

Семейство Heptageniidae (March Browns, Cahills, Quill Gordons)

Род Epeorus

Д-р Михаил Пенков

Семейство Heptageniidae - Род Epeorus - Д-р Михаил ПенковТова е великолепния Quill Gordon (Iron Duns , Slate Brown Dun)

Съществува значимо разнообразие от форми и цветове на този плодовит род на майските мухи (fast-water mayflie). Срещат се в цяла Европа в райони с надморска височина от 300 метра като преобладават в планинските реки с височина до 2000 метра. Излюпват се периодично от април до септември.
Тази муха е значима като първата от големите майски мухи за сезона излюпваща се в ранна пролет – март, април - излюпването започва около обяд (12:00 - 14:00 ч.) при температура над 6-8 градуса под водата като субимагото се стреми бързо да напусне водната повърхност. Присъствието на подводна зряла форма прави актуални мокрите мухи и емърджър имитациите по време на излюпването.

»Тип (Phylum)Arthropoda (Arthropods)
» Клас (Class) Insecta (Insects)
» Разред (Order) Ephemeroptera (Mayflies)
» Семейство (Family)Heptageniidae (March Browns, Cahills, Quill Gordons)
» Род (Genus) Epeorus
» Вид (Species) :

Epeorus pleuralis – (Quill Gordon)
Epeorus longimanus- ( Slate Brown Dun)
Epeorus vitreus –( Sulphur)
Epeorus albertae ( Pink Lady)
Epeorus grandis
.......................
В България :
Epeorus alpicola
Epeorus sylvicola
Epeorus yougoslavicus

Нимфата (clinger nymph)

е от т.нар. „прилепващ” тип. Има гръбнокоремно сплескано тяло (13 - 15 мм, кука № 8 -10 -12) масивни големи крака и два опашни лъча с дължина съразмерни и по-дълги от тялото. Именно двата характерни опашни лъча са отличителния белег спрямо други нимфи от това семейство. Общата дължина на нимфата достига до 15 мм. Приспособени са отлично към бързото течение като се прилепват за облите камъни и чакъл в богати на кислород води. Единствено епеоруса може да мигрира в най- силните течения по дъното на реките.
Нимфите на епеоруса трудно се отделят от дъното, но като лоши плувци, отделят ли се попадат в т.нар. „Dead Drift” и дълго време може да се носят от течението, докато отново не се захванат за дънния релеф.
Може да се каже, че нимфите на този род майски мухи са един вид естествен тест за чистотата на водата, която обитават – особено са чувствителни към киселинни замърсявания, като е описана миграция на нимфите от такива участъци на водоема. Излюпването не настъпва масово и не се наблюдава количествено присъствие на тези мухи по реката.

Epeorus sylvicola е униволтинен вид, т.е. има една генерация годишно и презимува като ларва. Обитава предимно планински и предпланински райони и надморска височина до 1900 м. Има редица приспособления в устройството на тялото, които помагат на нимфата да устоява на голяма скорост на течението. Предпочита по-студена и чиста вода. По данни от български източници е намиран при температура на водата от 0 до около 17 градуса. Имагото лети от м. май до м. септември, но е нормално забавяне или изпреварване в жизнените цикли при температурни аномалии, например при по-ранна и топла пролет, летеж може да се наблюдава и по-рано. 

Субимагото (дън)

напуска предходната си обвивка и се излюпва под водата като преди това нимфата се придвижва в крайбрежната зона с по-спокойно течение. С помощта на самообразувано газово мехурче, току що излюпеното насекомо се отправя към водната повърхност. Издигащите се насекоми блещукат и са потенциална цел за хранещите се в този момент риби. Субимагото не се задържа дълго време на вода и отлита в крайбрежната зона, където изчаква последната си метаморфоза. По една или друга причина падналите във водата дънове с не малкият си размер са вкусна плячка за хранещите се риби. Спинерите са много добри летци и трудно могат да паднат във водата. Оплождат се във въздуха като копулацията може да продължи и върху растителността или камъните край реката. Женските започват снасяне на яйцата с чести потапяния във водната повърхност, като отделят порционно по няколко яйца при всяко потапяне.

Имитации

Конкретните имитации на тази майска муха не са от пряко значение поради епизодичното им присъствие на реката.
Имитация на нимфите напълно отговаря заешката нимфа с натурален или оливокафеникав цвят. Куки от номера 12 до 8, с или без златна глава или риб. Утежнените нимфи са необходими за облавяне на участъците с бързо течение до самото дъно, където е естественото местообитание на епеоруса.
Сухите мухи включват имитациите на семейство хептагении с относително по-големи сивозелени, жълтокафяви и червеникави майски мухи с видимо изразено начленяване на тялото – модели като вездесъщия Quill Gordon, Quill Body Parachute, CDC Brown Dun.
Интерес представлява риболова с мокра муха (със задържане до издигане към повърхността) по време на люпене на епеоруса поради спецификата на процеса при тази муха. Торакса може да се направи с CDC дъбинг захлупен с Raffia wing като така се пресъздава газовото мехурче на субимагото.

нимфи :
1.Gold Rib Hare's Ear nymph – natural, olive-brown
2.Heptagenia Nymph
3.Clinger Nymph (Dave Hughes)

мокри мухи :
1. Hare's Ear Wet Fly
2. March Brown Soft Hackle
3. Quill Gordon Wet Fly

В нашите географски райони със сигурност присъстват следните видове:
Epeorus yougoslavicus – над 1500м
Epeorus sylvicola - над 300 м 

Целият материал и всички снимки в него са предоставени от Д-р Михаил Пенков (http://lurebg.com). Трудът по таксономичното изследване на водните насекоми от негова страна е огромен, голяма благодарност също дължим и на гл. асистент д-р Виолета Тюфекчиева и гл. асистент д-р Янка Пресолска (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН ).

Цитати от приятели

" Вчера също видях да прелита и ручейник, но светлокафяв. Не можах да снимам защото в момента една петниста ми отнесе мухата …
  "
Д-р Михаил Пенков - София