FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

Долната заповед е променена със заповед от Май.2020. Все още не съм променил списъка с долните реки и не съм отразил новите, така че имайте ги предвид. Ето и новата заповед http://iara.government.bg/wp-content/uploads/2020/05/rd09-424_-_28052020g_IlTeaYl.pdf

 


Заповед N: РД09-69 / 01.02.2019 на Министъра на Земеделието, Храните и Горите

Забранява се риболовът в участъците на реките и водните обекти, както следва:

 


Област Благоевград

 • р. Чакалица, р. Славовска, р. Септемврийче и р. Кривия улук, притоци на р. Благоевградска Бистрица, преминаващи през обособените едродивечови стопанства
  „Тапането” и „Добро поле” от вливанията им в р. Благоевградска Бистрица до територията на Национален парк Рила на територията на община Благоевград;
 • р. Лебница - от извора ù до вливането на река Ивановска в нея (под с. Иваново, общ. Петрич);
 • Горното течение на река Ощавска с притоците ù р. Мочуришка и р. Бяла река - от водохващането на Малка водноелектрическа централа на кота 1045 м до границата
  на Национален парк Пирин на територията на община Кресна;
 • р. Градевска - от моста под отбивката за с. Долно Осеново (в землището на с. Градево), заедно с притоците ù в планините Рила и Пирин, до границите ù на парковите зони на територията на община Симитли и община Разлог;
 • p. Перлеш от извора ù до вливането в р. Десилица на териториятана община Банско;
 • р. Десилица - от хижа „Гоце Делчев” до разсадника на ТП „ДГС Добринище” на територията на община Банско;
 • р. Безбог (Манастирска) - от местността „Ралеви лъки” до вливането ù в р. Места на територията на община Банско;
 • всички реки на територията на НП Рила и НП Пирин.
 • р. Благоевградска Бистрица;
 • притоците на р. Благоевградска Бистрица - от старите рибарници на ДГС - Благоевград и обособените едродивечови стопанства „Тапането” и „Добро поле” до Национален парк „Рила“ на територията на Община Благоевград;
 • р. Лебница - от извора й до вливането на река Ивановска в нея (под село Иваново, община Петрич);
 • горното течение на река Ощавска с притоците й - р. Мочуришка и р. Бяла река - от водохващането на Малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) на кота 1045 м. до границата на Национален парк „Пирин“ на територията на Община Кресна;
 • р. Градевска - от моста под отбивката за село Долно Осеново, заедно е притоците и в планините Рила и Пирин, до границите и на парковите зони на територията на община Симитли и община Разлог;
 • р. Стружка (проток на р. Градевска) - от водохващането на МВЕЦ Баба Цвета до границите на НП Пирин, общ. Симитли
 • р. Перлеш - от извора до устието н в р. Деселица;
 • р. Десилица - от хижа Гоце Делчев до разсадника на ТП ДГС "Добринище";
 • р. Манастирска - от местността "Радеви лъки" до вливането й в р. Места на територията на община Банско;
 • всички реки на територията на НП Рила и НП Пирин;

 


Област Бургас

 • езеро Вая, в границите на защитена местност Вая;
 • яз. Ясна поляна: (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.);
 • яз. Ново Паничарево;
 • яз. Камчия, (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.) в граните на защитена местност Пода, в землището на гр. Бургас;
 • езеро Узунгерен, в границите на защитена местност Узунгерен;
 • в блатната част и акваторията на защитена местност Ченгене скеле, в землищата на с. Крайморие, община Бургас и с. Маринка, община Созопол в периода от 1 март до 30 юли;
 • устието на р. Изворска, в границите на защитена местност Устие на р. Изворска, в землищата на с. Твърдица и с. Димчево;
 • Поморийско езеро;
 • в границите па защитена местност Острови Св. Св. Иван и Петър, в землището на гр. Созопол, за периода от 1 април до 30 юли;
 • в границите на природната забележителност Блато Алепу;
 • р. Велека - от моста на път Е 87/Звездец - Малко Търново, до сливането с Младежка река;
 • р. Ропотамо от устието до моста на пътя Бургас - Приморско, попадаща в границите на резерват Ропотамо.

 


Област Варна

 • защитена месност Ятата, разположена в землищата на гр. Белослав, община Белослав и с. Константиново, община Варна;
 • акваторията на защитена местност Казашко;

 


Област Велико Търново

 • р. Божичка - от извора до вливането й в р. Веселина при с. Дрента - 2 км;
 • р. Липовска - от извора до вливането й в р. Веселина при местността Смесито - 3,8 км;
 • р. Иванкова - от извора, прилежащите й притоци до вливането й при с. Майтанеци - 1 км;
 • р. Борощица - от извора до вливането й в р. Мийковска при местността "Вилите" - 2.5 км.
 • р. Веселина - от с. Багалевци до вливането й в язовир "Йовковци";
 • р. Бебровска - от извора до вливането й в р. Златаришка - 8 км.

 


Област Габрово

 • р. Росица с притоците й - р. Благарещица, р. Цървулщица, р. Зелениковец, р. Мокра бяла, р. Голешица, р. Суха бяла от изворите им до долния (първия) мост на с. Валевци;
 • реките Маришница и Голешица до вливането им в р. Росица при махала Тумбалово, село Стоките
 • р. Мокра Бяла и р. Суха Бяла от изворите им до двата моста в с. Валевци
 • р. Паничарска с притоците й - р. Борущица, р. Левичарска, р. Топлешка
 • яз. „Христо Смирненски“ (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.);
 • р. Козята река с притоците й - р. Зеленишка и р. Белилска река от изворите им до рибарника в махала “Червен бряг”;
 • р. Янтра - от извора й до кв. “Ябълка”; от Баев мост до моста на комплекс "Христо Ботев"
 • р. Янтра - от моста под с. Скалско при път 5002 до моста с. Гостилица път 609;
 • р. Бялата река - от откритото водохващане до моста на квартал "Шумели"; 
 • р. Сивек - от откритото водохващане в с. Потока до местността "Тракулското";
 • р. Трявна - от моста на с. Добревци до моста на тунела;
 • р. Трявна - от моста на кв. "Тепавица" до моста с. Добревци;
 • р. Дряновска - от Дряновския манастир до с. Цинга;
 • р. Плачковска - от извора до моста на разклона за с. Кръстец;
 • всички реки и водоеми на територията на НП Централен Балкан, съгласно плана за управление на парка

 


Област Добрич

 • Дуранкулашко езеро - в зона от 100 метра пред комплекс „Езерото“;
 • Дуранкулашко езеро, с изключение на любителския риболов в периода от 01.03 г. до 31.03 и от 01.07 до 31.10 в следните участъци на езерото: южния бряг на голямото огледало (от югоизточно блато до полуострова срещу ресторант „Златна рибка”) обхващащо брегова ивица с дължина 1500 м; северния бряг на голямото огледало (от двете страни на ресторант „Златна рибка”) обхващащо брегова ивица с дължина 500 м; западния бряг на голямото огледало на водоема (при островите), обхващащо брегова ивица 500 м.
 • Шабленско езеро, с изключение на любителския риболов в периода от 01.03 до 31.03 и 01.07 до 31.10 в следните участъци на езерото: необраслата с тръстика част в местност "Перилото" от страната на с. Езерец обхващащо брегова ивица с дължина 100 м ; южната част на Шабленско езеро обхващащо брегова ивица с дължина 300 м.

 


Област Кюстендил

 • езерата и горните течения на реките попадащи в границите на Национален парк „Рила” и Природен Парк "Рилски Манастир"

 


Област Кърджали

 • яз. Боровица (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.) 
 • бреговата ивица на яз. Студен Кладенец, в границите на ЗМ "Юмрук Скала"

 


Област Ловеч

 • р. Бели Вит - от бента на местността "Скрибътна" до бента на местността "Воловийте";
 • р. Костина - от границите на НП Централен Балкан до паметника на Бенковски;
 • р. Черна река - до сливането й с р. Дебелещица;
 • р. Дебелещица;
 • р. Бели Осъм - от извора заедно с притоците й до сливането й с р. Козещица;
 • р. Козещица
 • р. Жална - от извора до сливането й с р. Кнежка;
 • р. Кнежка;
 • р. Зеленика - от извора до сливането й с р. Бели Осъм;
 • р. Черни Осъм - от извора до сливането й с р. Краевица;
 • р. Краевица;
 • р. Топля - от извора до вливането й в яз. „Сопот“.
 • р. Пръскалска - от извора до ВЕЦ "Видима";
 • р. Острешка - от извора до местност "Баранов мост";
 • р. Стърна - от извора до първия мост;
 • р. Зла река - от извора до приток "Мусев дол"
 • р. Брязово - от извора до вливането й в р. Бели Вит
 • р. Горуньово - от извора до вливането й в р. Бели Вит
 • всички реки и водоеми на територията на НП Централен Балкан

 


 

Област Пазарджик

 • Водоем № 141023 в землището на с. Бошуля, общ. Септември
 • р. Аландере (Равна) от местност Софан до местност Арнаудска поляна
 • р. Софаница - от м. Дългия мост до м. Софан
 • Крива река - от м. Софан до м. Циганска лъка
 • р. Баталач - от водохващането за яз. Батак до м. Сухата лъка
 • Тели дере - от м. Зайков дол до м. Крачановото
 • Биндерски дол - целия
 • Епитров дол - целия
 • Тузленски дол - целия
 • всички реки и водоеми на територията на НП Рила

 


Област Перник

 • яз. „Студена“;
 • Езеро „Байкал” - ЗМ Чокльово блато;
 • Горното течение на реките Матница, Кладнишка и р. Струма, преминаващи през територията на Природен парк Витоша до вливането им в яз. „Студена”.

 


Област Пловдив

 • р. Стряма – участъка, който преминава покрай града, в землището на гр. Клисура;
 • р. Върлишница – участъка от извора до ЖП моста;
 • р. Дълга – участъка от разклона за местност „Дълга” до разклона за Динков дол;
 • р. Палеш – от пътния мост до вливането на р. Дълга в р. Права;
 • р. Белешница - от пътния мост на разклона за местност „Попското” до местност „Бичкията”;
 • езеро Въча с площ 18дка, община Стамболийски.
 • р. Белишка - от извора до моста на разклона за с. Борово (местността Паткарника - старото пъстървово стопанство);
 • Крушовска река - от изворите до вливането й в р. Манастирска;
 • р. Сушица с притоците й - от извора до вливането й в р. Лъкинска (Юговска);
 • всички реки и водоеми на територията на НП Централен Балкан

 


Област Смолян

 • р. Арда с притоците й - от изворите до рибовъдното стопанство в с. Кошница;
 • р. Сивинска с притоците й - от изворите до вливането й в р. Арда;
 • р. Черна с всичките й притоците - от изворите до тунела;
 • р. Крива река - от изворите до вливането й в р. Черна;
 • р. Кутелска с притоците й - от изворите до сливането й в р. Виевска;
 • р. Девинска - от границата с РДГ Пазарджик до моста на рибарник ,Девин 4” (началото на защитената местност) и от моста на гробищен парк Девин до моста при автогара Девин;
 • р. Буйновска с притоците й - от изворите до вливането й в яз. Тешел;
 • р. Триградска с притоците й - от изворите до моста на механичния цех и от бетоновия мост над „Дяволското гърло” до мостта в местността „Буков мост”
 • р. Чеирска с притоците й - от изворите до вливането й в р. Триградска;
 • р. Широколъшка с притоците й - от изворите с всичките ù притоци до кантара на бившето АПК;
 • р. Въча - от язовирната стената на яз. Цанков камък до ВЕЦ „Цанков камък” над с. Михалково
 • р. Чудните мостове - от изворите до вливането й в р. Забърдовска;
 • р. Караджа дере - от границата с ДГС Широка поляна, заедно с притоците й до ГК “Чарка”;
 • р. Герзовска - с всичките й притоци до вливането й в р. Черна;
 • р. Бяла река - от изворите й до вливането й в р. Черна;
 • р. Тикалска - от изворите до вливането й в р. Черна;
 • р. Чепеларска – от изворите, с всичките ѝ притоци, до вливането на река Зорнишка
 • Смолянски езера - ЗМ, езерата: „Мътното”, „Бистрото” и „Тревистото”

 


Област София и София - град

 • р. Меде дере - в района на Държавно лесничейство Копривщица по цялата й дължина
 • р. Габровница - в района на ДС Своге от изворите до манастир „Седемте престола”;
 • р. Дълга - от извора до местността Косница;
 • р. Свинска - в района на ДС Етрополе по цялата й дължина;
 • р. Еленска - в района на ДС Пирдоп от изворите й до базиликата „Свети Илия”;
 • р. Урдина - от изворите до вливането й в р. Черни Искър;
 • р. Кору дере;
 • р. Куфарита;
 • р. Ечемишка - в района на ДС Ботевград по цялата й дължина
 • р. Леви Искър - общ. Самоков от изворите до вливането и в р. Черни Искър
 • всички реки на територията на НП Централен Балкан, НП Рила и ПП Витоша

 


Област Стара Загора

 • р. „Лешница” - от бариерата по цялото поречие до моста "Узан дере"
 • р. „Кадемлийска” - десен приток на р. Тъжа - по цялото й поречие;
 • р. Селчанска - от извора й по цялото поречие до гр. Мъглиж.
 • всички реки на територията на НП Централен Балкан

 


Област Сливен

 • р. Луда Камчия и нейните притоци от изворите до с. Ичера, общ. Сливен;

 


Област Хасково

 • р. Харманлийска - горното течение, от моста преди с. Караманци на запад до излизането от територията на областта;
 • р. Чулфанска (Банска) - от с. Сусам на запад, до границата с област Пловдив, през месеците юли, август и септември;
 • р. Арда - северната (лява по посока течението) брегова ивица, в границите на защитена местност "Черната скала";

 


Област Ямбол

 • р. Синаповска
 • р. Тунджа - в участъка на резерват "Горна Топчия"
 • р. Тунджа - в участъка на резерват "Долна Топчия"

Област Хасково

 • р. Харманлийска - горното течение, от моста преди с. Караманци на запад до излизането от територията на областта;
 • р. Чулфанска (Банска) - от с. Сусам на запад, до границата с област Пловдив, през месеците юли, август и септември;
 • р. Арда - северната (лява по посока течението) брегова ивица, в границите на защитена местност "Черната скала";

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация