ТАЗИ ЗАПОВЕД НЕ Е В СИЛА (поддържам тази информация само за сравнение и справки) !

Заповед N: РД09-98 / 26.02.2016 на Министъра на Земеделието и Храните

Забранява се риболовът в участъците на реките и водните обекти, както следва:

 


Област Благоевград

 • р. Благоевградска Бистрица;
 • притоците на р. Благоевградска Бистрица - от старите рибарници на ДГС - Благоевград и обособените едродивечови стопанства „Тапането” и „Добро поле” до Национален парк „Рила“ на територията на Община Благоевград;
 • р. Лебница - от извора й до вливането на река Ивановска в нея (под село Иваново, община Петрич);
 • горното течение на река Ощавска с притоците й - р. Мочуришка и р. Бяла река - от водохващането на Малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) на кота 1045 м. до границата на Национален парк „Пирин“ на територията на Община Кресна;
 • р. Градевска - от моста под отбивката за село Долно Осеново, заедно е притоците и в планините Рила и Пирин, до границите и на парковите зони на територията на община Симитли и община Разлог;
 • р. Перлеш - от извора до устието н в р. Деселица;
 • р. Десилица - от хижа Гоце Делчев до разсадника на ТП ДГС "Добринище";
 • р. Манастирска - от местността "Радеви лъки" до вливането й в р. Места на територията на община Банско;
 • всички реки на територията на НП Рила и НП Пирин;
 • р. Бистрица - над с. Пирин, ог водохващането на последния МВЕЦ до границата на Национален парк „Пирин";
 • р. Загаза - от извора до вливането и в р.Влахина;
 • р. Седруле - от извора до вливането й в р. Места;
 • р. Ръждавица - ог извора до вливането й в язовир „Вищерица";
 • р. Железнишка (Стара река) - от извора до устието й;
 • р. Делчовека - от извора до вливането и в р. Труповишка;
 • р. Туфча - от местността Чарка (землището на с.Брезница) до извора и;
 • р. Бистрица - от местността Караманица (землещето на с. Плетена) до извора й;
 • р. Бистрица - от моста на с. Боголин до устието й;
 • р. Канина - от местността Сини вир до извора й;

 


Област Бургас

 • езеро Вая, в границите на защитена местност Вая;
 • яз. „Ясна поляна“ (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.);
 • яз. „Ново Паничарево“;
 • яз. „Камчия“ (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.) ;
 • в гранците на защитена местност Пода, в землището на гр. Бургас;
 • езеро Узунгерен, в границите на защитена местност Узунгерен;
 • в блатната част и акваторията на защитена местност Ченгене скеле, в землищата на с. Крайморие, община Бургас и с. Маринка, община Созопол, в периода 1 март - 30 юли 2014 г.;
 • устието на р. Изворска, в границите на защитена местност Устие на р. Изворска, в землищата на с. Твърдица и с. Димчево;
 • Поморийско езеро;
 • в границите на защитена местност Острови Св. Св. Иван и Петър, в землището на гр. Созопол, за периода от 1 април до 30 юли 2014 г.;
 • в границите на природната забележителност Блато Алепу;
 • р. Велека - от моста на път Е 87 /Звездец - Малко Търново/ до сливането с Младежка река;
 • р. Ропотамо - от устието до моста на пътя Бургас - Приморско, попадаща в границите на резерват Ропотамо

 


Област Варна

 • защитена месност Ятата, разположена в землищата на гр. Белослав, община Белослав и с. Константиново, община Варна;
 • акваторията на защитена местност Казашко;

 


ТАЗИ ЗАПОВЕД НЕ Е В СИЛА (поддържам тази информация само за сравнение и справки) !

Област Велико Търново

 • р. Божичка - от извора до вливането й в р. Веселина при с. Дрента - 2 км;
 • р. Липовска - от извора до вливането й в р. Веселина при местността Смесито - 3,8 км;
 • р. Иванкова - от извора, прилежащите й притоци до вливането й при с. Майтанеци - 1 км;
 • р. Борощица - от извора до вливането й в р. Мийковска при местността "Вилите" - 2.5 км.
 • р. Веселина - от с. Багалевци до вливането й в язовир "Йовковци";
 • р. Бебровска - от извора до вливането й в р. Златаришка - 8 км.

 


Област Габрово

 • р. Росица с притоците й - р. Благарещица, р. Цървулщица, р. Зелениковец, р. Мокра бяла, р. Голешица, р. Суха бяла от изворите им до двата моста на с. Валевци;
 • р. Паничарска с притоците й - р. Борущица, р. Левичарска, р. Топлешка от изворите им до яз. „Хр. Смирненски“;
 • яз. „Христо Смирненски“ (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.);
 • р. Козята река с притоците й - р. Зеленишка и р. Белилска река от изворите им до рибарника в махала “Червен бряг”;
 • р. Янтра - от извора й до кв. “Ябълка”; от ВЕЦ ..Янтра" до моста над реката при село Янтра, от моста под с. Скалско при път 5002 до моста с. Гостилица път 609;
 • р. Бялата река - от откритото водохващане до моста на квартал "Шумели"; 
 • р. Сивек - от откритото водохващане в с. Потока до местността "Тракулското";
 • р. Трявна - от моста на с. Добревци до моста на тунела;
 • р. Трявна - от моста на кв. "Тепавица" до моста с. Добревци;
 • р. Дряновска - от Дряновския манастир до с. Цинга;
 • р. Плачковска - от извора до моста на разклона за с. Кръстец;

 


Област Добрич

 • Дуранкулашко езеро - в зона от 100 метра пред комплекс „Езерото“;
 • Дуранкулашко езеро, с изключение на любителския риболов в периода от 01.03.2014 г. до 31.03.2014 г. и 01.07.2014 г. до 31.10.2014 г. в следните участъци на езерото: южния бряг на голямото огледало (от югоизточно блато до полуострова срещу ресторант „Златна рибка”) обхващащо брегова ивица с дължина 1500 м; северния бряг на голямото огледало (от двете страни на ресторант „Златна рибка”) обхващащо брегова ивица с дължина 500 м; западния бряг на голямото огледало на водоема (при островите), обхващащо брегова ивица 500 м.
 • Шабленско езеро, с изключение на любителския риболов в периода от 01.03.2014 г. до 31.03.2014 г. и 01.07.2014 г. до 31.10.2014 г. в следните участъци на езерото: необраслата с тръстика част в местност "Перилото" от страната на с. Езерец обхващащо брегова ивица с дължина 100 м ; южната част на Шабленско езеро обхващащо брегова ивица с дължина 300 м.

 


Област Кюстендил

 • езерата и горните течения на реките попадащи в границите на Национален парк „Рила” и Природен Парк "Рилски Манастир"

 


Област Кърджали

 • яз. Боровица (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.) 

 


Област Ловеч

 • р. Бели Вит - от бента на местността "Скрибътна" до бента на местността "Воловийте";
 • р. Костина - от извора до вливането й в р. Бели Вит;
 • р. Черна река - до сливането й с р. Дебелещица;
 • р. Дебелещица;
 • р. Бели Осъм - от извора заедно с притоците й до сливането й с р. Козещица;
 • р. Козещица
 • р. Жална - от извора до сливането й с р. Кнежка;
 • р. Кнежка;
 • р. Зеленика - от извора до сливането й с р. Бели Осъм;
 • р. Черни Осъм - от извора до сливането й с р. Краевица;
 • р. Краевица;
 • р. Топля - от извора до вливането й в яз. „Сопот“.
 • р. Пръскалска - от извора до ВЕЦ "Видима";
 • р. Острешка - от извора до местност "Баранов мост";
 • р. Стърна - от извора до първия мост;
 • р. Зла река - от извора до приток "Мусев дол"

 


Област Монтана

 • р. Цибърско разливище - под с. Горни Цибър, община Вълчедръм;
 • р. Шабовица - от изворите до кв. Беговица - гр. Берковица;
 • р. Голема река - от изворите до кв. Беговица - гр. Берковица;
 • р. Къса река - от изворите до кв. Беговица — гр. Берковица

 


ТАЗИ ЗАПОВЕД НЕ Е В СИЛА (поддържам тази информация само за сравнение и справки) !

Област Пазарджик

 • баластиера в с.Бошуля. общ.Септември;
 • р. Рибна - от м. Дългия мост до м. Каратепе и от м. Софан до м. Арнаудска поляна
 • р. Софаница - от м. Дългия мост до м. Софан
 • Крива река - от м. Софан до м. Циганска лъка
 • р. Равна - от м. Софан до м. Арнаудска поляна
 • р. Баталач - от м. Сухата лъка до водохващането на Водев Чарк
 • Тели дере - от м. Зайков дол до м. Крачановот
 • Биндерски дол - целия
 • Епитров дол - целия
 • Тузленски дол - целия

 


Област Перник

 • яз. „Студена“;
 • Езеро „Байкал” - ЗМ Чокльово блато;
 • Горното течение на реките Матница, Кладнишка и р. Струма, преминаващи през територията на Природен парк Витоша до вливането им в яз. „Студена”.

 


ТАЗИ ЗАПОВЕД НЕ Е В СИЛА (поддържам тази информация само за сравнение и справки) !

Област Пловдив

 • р. Тъмръшка с притоците й - от извора до местността „Момин мост";
 • р. Белишка - от извора до моста на разклона за с. Борово (местността Паткарника - старото пъстървово стопанство);
 • Крушовска река - от изворите до вливането й в р. Манастирска;
 • р. Сушица с притоците й - от извора до вливането й в р. Лъкинска (Юговска);
 • р. Манастирска от изворите до водопада на местността Крушов метал;

 


Област Смолян

 • р. Арда с притоците й - от изворите до рибовъдното стопанство в с. Кошница;
 • р. Сивинска с притоците й - от изворите до вливането й в р. Арда;
 • р. Черна с всичките й притоците - от изворите до тунела;
 • р. Крива река - от изворите до вливането й в р. Черна;
 • р. Кутелска с притоците й - от изворите до сливането й в р. Виевска;
 • р. Девинска - от границата с РДГ Пазарджик до моста на рибарник ,Девин 4” (началото на защитената местност) и от моста на гробищен парк Девин до моста при автогара Девин;
 • р. Буйновска с притоците й - от изворите до горния мост на местността Попини лъки;
 • р. Триградска с притоците й - от изворите до изпускателя на изравнител „Тешел“
 • р. Чеирска с притоците й - от изворите до вливането й в р. Триградска;
 • р. Широколъшка с притоците й - от изворите до вливането й е р. Въча;
 • р. Въча - от язовирната стена на яз. „Цанков Камък” до ВЕЦ „Цанков Камък” над с. Михалково на местността Забрал до бетонен брод, намиращ се до портала на бившия ДАП;
 • р. Чудните мостове - от изворите до вливането й в р. Забърдовска;
 • р. Караджа дере - от границата с ДГС Широка поляна, заедно с притоците й до ГК “Чарка”;
 • р. Герзовска - с всичките й притоци до вливането й в р. Черна;
 • р. Бяла река - от изворите й до вливането й в р. Черна;
 • р. Тикалска - от изворите до вливането й в р. Черна;
 • Смолянски езера - ЗМ, езерата: „Мътното”, „Бистрото”, „Тревистото” и „Салажа”;
 • р. Чепеларска – от изворите, с всичките ѝ притоци, до вливането на река Зорнишка - Добавена със Заповед N: РД 09-262 / 22.03.2017

 


Област София и София - град

 • р. Меде дере - в района на Държавно лесничейство Копривщица по цялата й дължина
 • р. Скакля в района на ДЛ Своге - от изворите до вливането й в р. Искър
 • р. Габровница - в района на ДС Своге от изворите до манастир „Седемте престола”;
 • р. Нишава - в района на ДС Годеч от изворите до PC „Нишава” край гр. Годеч;
 • р. Дълга - от извора до местността Косница;
 • р. Свинска - в района на ДС Етрополе по цялата й дължина;
 • р. Ечемишка - в района на ДС Ботевград по цялата й дължина;
 • р. Еленска - в района на ДС Пирдоп от изворите й до базиликата „Свети Илия”;
 • р. Чавча - в района на ДС Костенец от изворите й до курорта на с. Костенец;
 • р. Леви Искър - общ. Самоков от изворите до вливането в р. Черни Искър;
 • р. Урдина - от изворите до вливането й в р. Черни Искър;
 • р. Манина;
 • р. Кору дере;
 • р. Куфарита;
 • баластриера с. Негован - западното езеро;
 • реките в територията на ПП Витоша;
 • р. Бакьовска - от района на ловен дом „Търсава” до района на с. Ябланица;

 


Област Стара Загора

 • р. „Тъжа” - от извора й по цялото поречие до вливането й в река Тунджа, югоизточно от с. Търничени, общ. Павел Баня
 • р. „Лешница” - от извора и по цялото поречие до бариерата на ТП ДЛС "Мазалат" при с. Ясеново;
 • р. „Кадемлийска” - десен приток на р. Тъжа - по цялото й поречие;
 • р. Селчанска - от извора й по цялото поречие до гр. Мъглиж.

 


Област Сливен

 • р. Луда Камчия и нейните притоци от изворите до с. Ичера, общ. Сливен;

 


Област Хасково

 • р. Харманлийска - горното течение, от моста преди с. Караманци на запад до излизането от територията на областта;
 • р. Чулфанска (Банска) - от с. Сусам на запад, до границата с област Пловдив, през месеците юли, август и септември;
 • р. Арда - северната (лява по посока течението) брегова ивица, в границите на защитена местност "Черната скала";
 • брегова ивица на яз. „Студен кладенец“, в границите на защитена местност "Големия сипей".

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация