FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

Семейство Heptageniidae (March Browns, Cahills, Quill Gordons)

Род Ecdyonurus

Д-р Михаил Пенков

Петнанадесет вида екдионуруси са съобщени за България:http://flyfishing.iantra.com/fly-fishing/entomology/may-flies/505-heptageniidae-rhithrogena

  • Тип (Phylum)Arthropoda (Arthropods)
  • Клас (Class) Insecta (Insects)
  • Разред (Order) Ephemeroptera (Mayflies)
  • Семейство (Family)Heptageniidae (March Browns, Cahills, Quill Gordons)
  • Род(Genus)Ecdyonurus
  • Вид (Species) :

Ecdyonurus carpathicus
Ecdyonurus dispar (fluminum)
Ecdyonurus epeorides
Ecdyonurus forcipula
Ecdyonurus helveticus
Ecdyonurus insignis
Ecdyonurus aurantiacus
Ecdyonurus macani
Ecdyonurus picteti
Ecdyonurus russevi
Ecdyonurus subalpinus
Ecdyonurus submontanus
Ecdyonurus torrentis
Ecdyonurus venosus
Ecdyonurus vitoshensis

Този род е сравним по известност с род Baetis. Съществуват интересни описания на поведение на някои видове, потвърждавайки тяхното разпространение. Блестящите и трепкащи във въздуха екдионуруси, които се виждат на залез в равнинните реки, а така също и през целия ден при слънчево време на по-високи места, се дължи а излитащите субимагоси. Те живеят 12 до 24 часа. През това време се осъществява оплождането и яйцеснасянето. Излитането продължава от Май до Октомври, но много от видовете не следват стриктно тези “ентомологични правила”, като субимагото може да се появи и в ранна пролет.

Нимфата (clinger nymph)

има масивен главогръд, с по-широка глава и характерното начленяване на тялото във вид на пръстени(шайби). Тя е от т.нар. „прилепващ” тип. Тялото е спрескано гръбнокоремно (13 - 15 мм, кука № 8 -10 -12) с масивни големи крака и три опашни лъча с дължина съразмерна на тялото. Приспособени са отлично за бързо течение като се прилепват за камъните в богати на кислород води. Може да мигрира в силните течения по дъното на реките.
Нимфите на екдионуруса трудно се отделят от дъното и, като лоши плувци, ако се отделят попадат в т.нар. „Dead Drift” като дълго време може да се носят от течението, преди отново да се захванат за дънния релеф. В този момент те стават плячка за рибите. 

Субимаго (дън), Имаго (spinner)

Ендионурусите имагинират в или близо до повърхността на спокойни води. Емергенцията протича доста бързо, като субимагосите могат да се носят по течението за известно време.
Очите са големи и заоблени, близко разположени при мъжките или значително раздалечени при женските. Крилата са с повече или по-малко кафявочерен рисунък. Имат видими задни крила. Коремчето е добре сегментирано и завършва с две опашни нишки. Цветовете варират в диапазона от жълтозелено до виневокафяво. 

Точното видово определяне се извършва с микроскопски анализ. Важно значение за това има изследването на формата и рисунъка на пениса, както и други морфологични белези като дължината на членчетата на първият чифт крачета, пигментация и т.н.

Имагото се появява привечер, на здрачаване над бързеите в течението на реките и потоците. Невероятно красива гледка са носещите се вав въздуха екдионуруси при слънчевия залез. Женските имагоси снасят яйцата посредством летене над водата доближавайки повърхността й многократно. Яйцата се отделят на порции след което падат и се носят по течението.

Целият материал и всички снимки в него са предоставени от Д-р Михаил Пенков (http://lurebg.com). Трудът по таксономичното изследване на водните насекоми от негова страна е огромен, голяма благодарност също дължим и на гл. асистент д-р Виолета Тюфекчиева и гл. асистент д-р Янка Пресолска (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН ).

Цитати от приятели

" Вчера също видях да прелита и ручейник, но светлокафяв. Не можах да снимам защото в момента една петниста ми отнесе мухата …
  "
Д-р Михаил Пенков - София