FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

Разред Ефемероптера - Еднодневки / Order Ephemeroptera  Mayflies (Общ поглед към разреда на майските мухи)

Д-р Михаил Пенков

Разред Ефемероптера - Еднодневки / Order Ephemeroptera MayfliesЕднодневките са едни от лесно забележимите насекоми в реките и представляват огромен интерес за мухарския риболов. Срещат се в големи количества и са част от храната на рибите. Стадиите им на развитие като ларва (нимфа), субимаго (dun) и възрастино насекомо (имаго, spinner) се използват за имитации като изкуствени мухи при риболова с муха и шнур.

Името на разреда Ephemeroptera е с гръцки корен и идва от "ephemero" - къс живот и "ptera"-крила.

Възрастни насекоми са с много нежни криле с две или три дълги и тънки опашни израстъка. Различните видове са с дължина от 3 мм до 35 мм. Болшинството от видовете имат четири криле като едния чифт е голям и забележим. Вторият чифт обикновено е по-слабо развит а при някои видове почти отсъства. При субимагото (dun) крилата са по-плътни със сивкав цвят и по-тъмни шарки. При възрастните еднодневки (имаго) крилата са светли и полупрозрачни, както могат да запазят и различни оцветявания. Тялото на еднодневката се състои от отделни добре видими сегменти и на цвят варира от тъмно, с оттенъци на сиво и зелено до светло, с преобладаващо жълто и кафяво. Има три двойки крачка и добре оформена глава, липсва хранителен апарaт, има изразени очи които са по-големи при мъжките екземпляри.
В своето развитие еднодневките претърпяват т.н. непълна метаморфоза, означаващо че пропускат един от етапите характерни за метаморфозата при насекомите (отсъства фазата какавида). Снесените яйца във водата падат на дъното на реката или езерото и скоро се превръщат в ларви. Според вида, ларвите на еднодневката имат различно обитание на дъното – едни се придвижват плувайки, други пълзят, захващайки се за камъни по дъното, а трети прокопават тунели в бентоса и живеят там. Ларвите нарастват като сменят външната си обвивка, стадий който се нарича инстар. За живота си една ларва може да претърпи към трийсетина инстара.
Болшинството ларви прeбивават във водата повече от година и биват изяждани от рибите. Като хранителен процент спрямо надводните форми на ефемероптерите ларвите представляват над 80% от менюто на рибите.
Ларвите се имитират с подводни модели изкуствени мухи – основно нимфи и по-малко мокри мухи.
Ларвите се описват в четири категории спрямо поведението си във водата:

 • Swimmers – плуващи 
 • Clingers – прилепващи
 • Сrawlers – пълзящи
 • Burrowers – ровещи се

Етапи на развитие
(непълно превръщане - без какавида):

 • Яйце
 • Ларвула (липсват трахейни хриле, слабо развити антени)
 • Ларва (през този период линеят около 30 пъти)
 • Нимфа
 • Имаго

Обособяването в устройството е тясно свързано със средата на обитание. Съществува ясно изразена зависимост между форма и среда, въз основа на която могат да се разграничат 4 морфологично-екологични типа еднодневки: ПЛУВАЩ, ПЛОСЪК, ПЪЛЗЯЩ и РОВЕЩ.

 • ПЛУВАЩ тип (Swimmers) - обитават блата, застояли или бавно течащи води, около водорасли или други водни растения; имат цилиндрично тяло и плуват с плавни, ритмични движения; имат здрава надлъжна мускулатура на абдомена и опашните нишки, която дава възможност за бързи движения (р. Siphlonurus, Isonychia, Baetidae).
 • ПЛОСЪК тип (Clingers) - населяват бързо течащи планински потоци; притежават силно гръбо-коремно сплеснато тяло - отличен пример за реофилна адаптация, приспособление срещу отнасяне от течението в бързо подвижните участъци на реките. Притежават редица морфологични приспособления за прикрепване към субстрата (примери от родовете Epeorus, Rhithrogena, Oligoneuriella).
 • ПЪЛЗЯЩ тип (Crawlers) - пълзят по дъното и под камъните в реките, като използват неравностите и грапавините, за да се предпазят от отнасяне; подобни на плуващите, но с по-сбита телесна форма - къси и здрави крака и без възможност за свободно плуване (примери Leptophlebiidae, Caenidae).
 • РОВЕЩ тип (Burrowers) - притежават дълго източено тяло, със странично или гръбно разположени силно окосмени и здрави трахейни хриле; приспособени за ровене предни крачка и изключително силни мандибули. Видовете от тази група изравят U-видни ходове в дъното (глинесто, пясъчно или тинесто). Посредством ритмични движения на трахейните им хриле върху гърба, си осигуряват разтворен кислород за дишане в изровените ходове (родовете Ephemera, Ephoron, Palingenia). 

В една категория може да има видове с две или три опашки (cerci). Най-често нимфите са с три опашки, докато възрастната форма е с две или три опашки. 

Пълен списък на съобщените за България видове от разред EPHEMEROPTERA (еднодневки, майски мухи)

Номинални видове:

семейство Siphlonuridae
род Siphlonurus
1. Siphlonurus aestivalis
2. Siphlonurus armatus
3. Siphlonurus lacustris
семейство Ameletidae
род Ameletus
4. Ameletus inopinatus
род Metreletus
5. Metreletus balcanicus
семейство Baetidae
род Acentrella
6. Acentrella sinaica
род Baetis
7. Baetis alpinus
8. Baetis atrebatinus
9. Baetis balcanicus
10. Baetis buceratus
11. Baetis fuscatus
12. Baetis lutheri
13. Baetis macani
14. Baetis melanonyx
15. Baetis muticus
16. Baetis nexus
17. Baetis niger
18. Baetis pavidus
19. Baetis rhodani
20. Baetis scambus
21. Baetis tracheatus
22. Baetis tricolor
23. Baetis vardarensis
24. Baetis vernus
род Baetopus
25. Baetopus tenellus
род Centroptilum
26. Centroptilum luteolum
род Pseudocentroptiloides
27. Pseudocentroptiloides nana
род Cloeon
28. Cloeon dipterum
29. Cloeon simile
род Procloeon
30. Procloeon bifidum
31. Procloeon pennulatum
32. Procloeon pulchrum
семейство Oligoneuriidae
род Oligoneuriella
33. Oligoneuriella pallida
34. Oligoneuriella polonica
35. Oligoneuriella rhenana
семейство Ametropodidae
род Ametropus
36. Ametropus fragilis
семейство Isonychiidae
род Isonychia
37. Isonychia ignota
семейство Heptageniidae
род Epeorus
38. Epeorus alpicola
39. Epeorus sylvicola
40. Epeorus yougoslavicus
род Rhithrogena
41. Rhithrogena braaschi
42. Rhithrogena bulgarica
43. Rhithrogena buresi
44. Rhithrogena carpatoalpina
45. Rhithrogena diaphana
46. Rhithrogena hybrida
47. Rhithrogena iridina
48. Rhithrogena jacobi
49. Rhithrogena loyolaea
50. Rhithrogena marcosi
51. Rhithrogena podhalensis
52. Rhithrogena savoiensis
53. Rhithrogena semicolorata
54. Rhithrogena sowai
55. Rhithrogena thracica
род Ecdyonurus
56. Ecdyonurus aurantiacus
57. Ecdyonurus carpathicus
58. Ecdyonurus dispar (fluminum)
59. Ecdyonurus epeorides
60. Ecdyonurus forcipula
61. Ecdyonurus helveticus
62. Ecdyonurus insignis
63. Ecdyonurus macani
64. Ecdyonurus picteti
65. Ecdyonurus russevi
66. Ecdyonurus subalpinus
67. Ecdyonurus submontanus
68. Ecdyonurus torrentis
69. Ecdyonurus venosus
70. Ecdyonurus vitoshensis
род Electrogena
71. Electrogena affinis
72. Electrogena lateralis
73. Electrogena macedonica
74. Electrogena quadrilineata
род Heptagenia
75. Heptagenia coerulans
76. Heptagenia flava
77. Heptagenia longicauda
78. Heptagenia sulphurea
род Kageronia
79. Kageronia fuscogrisea
семейство Ephemerellidae
род Ephemerella
80. Ephemerella mucronata
81. Ephemerella notata
род Serratella
82. Serratella ignita
83. Serratella maculocaudata
84. Serratella mesoleuca
85. Serratella spinosa
род Torleya
86. Torleya mayor
семейство Neoephemeridae
род Neoephemera
87. Neoephemera maxima
семейство Caenidae
род Caenis
88. Caenis horaria
89. Caenis luctuosa
90. Caenis macrura
91. Caenis pseudorivulorum
92. Caenis rivulorum
93. Caenis robusta
род Brachycercus
94. Brachycercus harrisella
род Cercobrachys
95. Cercobrachys minutus
семейство Leptophlebiidae
род Choroterpes
96. Choroterpes picteti
род Thraulus
97. Thraulus thraker
род Paraleptophlebia
98. Paraleptophlebia cincta
99. Paraleptophlebia lacustris
100. Paraleptophlebia submarginata
род Habroleptoides
101. Habroleptoides confusa
род Habrophlebia
102. Habrophlebia eldae
103. Habrophlebia fusca
104. Habrophlebia lauta
семейство Polymitarcyidae
род Ephoron
105. Ephoron virgo
семейство Palingeniidae
род Palingenia
106. Palingenia longicauda
семейство Ephemeridae
род Ephemera
107. Ephemera danica
108. Ephemera lineata
109. Ephemera vulgata
семейство Potamanthidae
род Potamanthus
110. Potamanthus luteus
-----------------------------------------------------------------------------------
Червена книга на фактите

Появата и изчезването на различни видове животни и растения като че ли е програмирано в "биографията на нашата планета". Когато изучаваме изкопаемите животни и растения, не се учудваме на огромния брой несъществуващи вече организми. Въпреки че отмирането на някои видове винаги е съпътствало развитието на живота на Земята, учените разбират, че в съвремието ни много често изчезването им е причинено от пряката или косвената намеса на човека. Още преди повече от 40 години е осъзната необходимостта от защита на редките и изчезващите животни и растения. За тази цел през 1948 г. е учреден Международен съюз за защита на природата и природните ресурси към който е назначена постоянна комисия. Една от първите задачи на комисията е съставянето на т.нар. черен списък на животните и растенията, изчезнали от лицето на Земята след 1600 година. Оказва се, че човек никога повече няма да види 64 вида бозайници, 109 вида птици, 20 вида влечуги и 3 вида земноводни, освен в музеите и книгите.
Изчезването на голяма част от животните се дължи на пряката намеса на човека. Ето защо учените от учредената комисия по редките и изчезващите видове съставят списък на застрашените животни, наречен Червена книга на фактите. Изборът на червения цвят не е случаен, тъй като обикновено той е символ на сигнал за тревога, а в случая дори за бедствие. Смята се, че даден вид е в опасност, когато смъртността на животните надвишава раждаемостта и когато общото им количество и по-малко от хиляда екземпляра. Ако тези тревожни факти са налице, животинския вид се включва в Червената книга. В нея се дават препоръки как да се забави изчезването и как да се спаси всяко животно или растение, попаднали в нея.
В по-новите издания на Червената книга редките и изчезващи животни са разделени на няколко групи, като всяка от тях има точно определен цвят на печатните листове.
На черни листове са намиращите се от пълно изчезване, броят на които е спаднал под критичното равнище. С цвят на кехлибар са листовете, на които са вписани видовете в опасност да преминат в първата група. На бели листове - редки видове с ограничени ареали (местообитания). На зелени листове - видове, спасени от изчезване благодарение намесата на хората. На сиви - видове с неизвестен брой, но за които се предполага че спадат към първите три групи.

Червената книга не е закон за защита на животните и растенията, а факти, събрани от учените, които показват числеността на един или друг вид. Но нейните материали се използват при създаването на закони и постановления, насочени към опазване на живата природа. Начинът за спасяване на изчезващите животни и растения зависи от конкретния случай - за това думата имат учените. В някои случаи е достатъчно просто животните да не се избиват или да се възстановят местата им за живеене и те сами възвръщат числеността си.
Червената книга на България
е списък със застрашени, изчезващи и изчезнали биологични видове, живеещи на територията на България. Излиза в два тома - през 1984 г. първи том, посветен на растенията, а през 1985 г., втори том, посветен на животните. Преди това в света вече са издадени няколко подобни книги. Подготвя се второ издание на Червената книга на застрашените растителни и животински видове в България (информация към 2007 г.) Описаните в нея биологични видове са приоритетни за опазване в задължителния за България европейски проект Натура 2000.

Таблица с рядко срещаните видове от разред ефемероптера у нас, при които евентуално влошаване на условията за живот ще повлияе отрицателно в посока намаляване на популациите до критично ниво.

ORDER EPHEMEROPTERA 

Целият материал и всички снимки в него са предоставени от Д-р Михаил Пенков (http://lurebg.com). Трудът по таксономичното изследване на водните насекоми от негова страна е огромен, голяма благодарност също дължим и на гл. асистент д-р Виолета Тюфекчиева и гл. асистент д-р Янка Пресолска (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН ).

 
 

Цитати от приятели

" Вчера също видях да прелита и ручейник, но светлокафяв. Не можах да снимам защото в момента една петниста ми отнесе мухата …
  "
Д-р Михаил Пенков - София